Meny Stäng

Projekt - Dalakompetens

Dalakompetens - en regional erfarenhetsarena för Validering

Arbetslivsintegrerat lärande och NGL ”Nästa generations lärande”, ett verktyg i regionens utvecklingsarbete för den kommunala gymnasieskolans och vuxenutbildningens rektorer, lärare, studie- och yrkesvägledare.
Totalt deltog 809 unika individer från Dalarnas 15 kommuner i någon av projektets aktiviteter /utbildningar under projektperioden 20110801-20131231.

Målsättningen för projektet var 645st.
Utvärderingarna visar att deltagarna var mycket nöjda med utbildningarna.

Över 90% av deltagarna upplevde att utbildningen gjort dem bättre förberedda för framtidens utmaningar i informationssamhället, och närmare 70% upplevde sig vara mer eftertraktade på arbetsmarknaden än innan utbildningen.

Fakta:

  • Projektägare: Malung-Sälens kommun
  • Projektperiod: 2010-08-01 – 2013-12-31
  • Projektledare: Lena Eriksson och Ninni Guthrie
  • Geografiskt område: Dalarna
  • Finansiering ESF: 8 500 000 SEK
  • Projektet drevs på uppdrag av ESF (Europeiska socialfonden)

Om Dalakompetens

Projektet

Dalakompetens var ett unikt kompetensutvecklings-projekt som erbjöd lärare, studie- och yrkesvägledare och rektorer vid Dalarnas gymnasieskolor och vuxenutbildnings-enheter kompetensutveckling inom området ”Nästa generations lärande” , AIL (arbetsintegrerat lärande) och Validering.

Utbildningen skedde ute på plats i kommunerna och interaktivt.
Tanken är att man redan i ett tidigt stadium skall kunna integrera sina nyvunna kunskaper i sitt ordinarie arbete.

Projektidé

Syftet med projektet har varit att bidra till att hitta nya lösningar som ger förutsättningar och möjligheter för den kommunala vuxenutbildningen och gymnasiet att hitta nya målgrupper och marknader för sina utbildningstjänster. Samt att bidra till att de skall kunna tillmötesgå både individers och företags behov och önskemål om lärande på ett mer flexibelt sätt.
Projektet Dalakompetens har genomfört kompetensutveckling inom området Nästa generations lärande/NGL, AIL/arbetsintegrerat lärande och Validering. Projektets målgrupper har varit rektorer, lärare och studie & yrkesvägledare inom den kommunala gymnasie- och vuxenutbildningen i Dalarnas samtliga kommuner. Utbildningarna har skett ute på plats i kommunerna och via nätbaserade möten och utbildningstillfällen. Tanken har varit att man redan i ett tidigt stadium skall kunna integrera sina nyvunna kunskaper i sitt ordinarie arbete. Projektet startade i augusti 2011 och har fått projektfinansiering via Europeiska Socialfonden t.o.m. december 2013.

Projektresultat

Totalt deltog 809 unika individer från Dalarnas 15 kommuner deltagit i någon av projektets aktiviteter /utbildningar under projektperioden 20110801-20131231. Målsättningen för projektet var 645st.

Utvärderingarna visar att deltagarna är mycket nöjda med utbildningarna. Utbildningarna har uppfyllt förväntningarna och nivån på utbildningarna har varit väl avvägda.

Våra utbildares ämneskunskap och pedagogiska förmåga rankades väldigt högt av deltagarna.

92 procent av deltagarna upplevde att utbildningen gjort dem bättre förberedda för framtidens utmaningar i informationssamhället och att 88 procent upplever att de fått bättre kunskap i att använda informations- och kommunikationsteknik (IKT) i sitt arbete. 

Enligt halvtidsutvärderingen ansåg 72 procent av verksamhetsledarna att kompetenutvecklingsinsatserna kan bidra till en konkurrenskraftig verksamhetsutveckling genom att hitta nya marknader och målgrupper för sitt utbildningsutbud.
Den externa utvärderingens enkät visade att 60 procent av respondenterna uppgav att de i hög grad eller delvis nu kan bidra till en konkurrenskraftig verksamhetsutveckling på enheten.

Sammanställningen av den interna enkäten från juni 2013 visade att 67 procent av respondenterna upplevde att de har ökat sina möjligheter på arbetsmarknaden.

Framgångsfaktorerna för utbildningarna beror framför allt på att deltagarna arbetat med uppgifter som är direkt användbara i den egna arbetssituationen och att man lärt av varandras erfarenhet. Men också att det har funnit nätbaserat stöd av utbildarna, s.k. IKT-pedagogisk support, vilket vi upplevde att det fanns stort behov av och att det är något som man framledes också har behov av. Utbildningarna visade på möjligheter, som man tidigare inte kände till och väckte intresse för fortsatt kompetensutveckling inom de olika utbildningsområdena.

 

Implementering och framtid

Det finns goda förutsättningar för att dra nytta av erfarenheterna från projektet Dalakompetens och att förädla och utveckla resultatet och de regionala samverkansformerna för att stödja vuxenutbildningen och gymnasieskolornas utveckling i riktning mot att vara ledande inom ”Nästa generations lärande”, som handlar om pedagogik som utvecklar teknik och hur vi på ett innovativt sätt kan utnyttja de möjligheter som dagens teknik ger för att möta pedagogiska utmaningar samt inom området ”Arbetsintegrerat lärande” och ”Validering”.

I det fortsatta implementeringsarbetet är utvärderarens beskrivning av framgångsfaktorer för de olika områdena av stort värde. Likaså är utbildarnas loggböcker viktiga underlag inför kommande kompetensutvecklings-insatser.

När det gäller Validering så har redan nästa steg tagits genom att Region Dalarna och Dalawux startar ett projekt för att validera kunskaper som skaffats utanför det traditionella utbildningssystemet.

Ett av syftena med projektet är att snabbare få fler i arbete. Projektet heter ”Dala Valideringscentrum”. Ett av projektets mål är att bygga en struktur för validering i hela länet som är likvärdig och kvalitetssäkrad och skapa förutsättningar för att få tillstånd ett valideringscentrum i Dalarna.

Det är mycket viktigt att satsa på interna främjare och goda exempel. DalaWux kommer att erbjuda kompetensutveckling för lärspridare för fortsatt och ökad utveckling och spridning inom bl. NGL.

När det gäller AIL bidrar DalaWux tillsammans med bl.a. Region Dalarna och Företagarna  med medel  för att kunna anställa en person på deltid som skall koordinera, stärka och utveckla arbetet kring AIL och vara en länk mellan branscherna och utbildningsanordnarna. Syftet är att höja och säkerställa kvalitén på AIL.

Dela: